Uppdaterad: 08.06.2018
vad ar et privatlan

Vad är ett privatlån?

En lånetyp som svara för en stor del av de senaste decenniernas ökning av svenskarnas skuldsättning är de så kallade privatlånen.

I tider då lån och konsumentkrediter både tas och diskuteras mer än någonsin tidigare, försöker också allt fler konsumenter att informera sig om hur dessa finansiella instrument fungerar. Faktum är att dessa även ligger bakom moderna fenomen som exempelvis sms- och snabblån. Privatlånen är dock inte alls en ny företeelse.

Förr kallades de i regel blancolån

Begreppet privatlån är i princip synonymt med det äldre ordet blancolån. I grunden är dessa lån konsumentkrediter som ges utan att långivaren ställer några krav på en säkerhet eller lägger sig i vad låntagaren använder pengarna till. Av denna anledning kallas lånen också ibland konsumtionslån. Eftersom de kan användas till ren konsumtion, snarare än de investeringar som exempelvis bolån finansierar.

Av denna anledning har också privatlånen ett något skamfilat rykte i jämförelse med bolån. De senare ses i regel som rationella och ansvarsfulla investeringar i reala värden, medan privatlånen kan ses som dyrare. Mindre rationella åtaganden som kan användas till frivola och tveksamma syften. Faktum är dock att privatlån har många legitima syften, inklusive rationella investeringar.

 

Ingen säkerhet ger lägre lånebelopp och högre kostnader

Den grundläggande, tekniska skillnaden mellan ett privatlån och ett bolån är alltså att privatlånet inte har någon säkerhet. När ett lån tas med en säkerhet får långivaren en så kallad panträtt i någon egendom som låntagaren äger. I korthet betyder denna panträtt att långivaren har rätt att tvinga fram en försäljning av den pantsatta egendomen om låntagaren av någon anledning inte återbetalar lånet som avtalat. Panträtten blir alltså en bokstavlig säkerhet för långivaren – ett slags extra garanti för att denne inte ska förlora det utlånade kapitalet. Teoretiskt kan den pantsatta egendomen utgöras av vad som helst som parterna kommer överens om. Man skiljer mellan två grundläggande former av pant: de som överlämnas till långivaren och de som kvarstannar i låntagarens besittning.

Om panten utgörs av något slags lös egendom brukar denna överlämnas till långivaren tills lånet är återbetalat. Detta beror framförallt på att det inte finns officiella register över lösöre eller särskilda regler om hur man köper och säljer lös egendom. Det betyder att ägaren av panten (låntagaren) enkelt kan göra sig av med den utan långivarens kännedom – vilket undergräver den lösa egendomens värde som pant. Fastigheter som bostäder är registerförda, med information om panträttshavare och liknande. Det finns också stränga regler kring hur fast egendom får och ska säljas. Fast egendom är alltså en bra och trygg pant även om långivaren inte har den i sin besittning.

Ju högre lån desto högre risken för långivaren

Eftersom varje lån innebär att långivaren i någon mån riskerar sitt kapital, är denne intresserad av att kontrollera riskerna i varje enskilt fall och mot dessa väga ett vinstintresse. Ju högre belopp lånet omfattar desto högre blir naturligtvis också risken för långivaren. Därför blir långivarens intresse av en god säkerhet högre ju högre lånebeloppet är. Av den anledningen kommer beloppen för privatlån alltid att vara betydligt mer begränsade än beloppen för exempelvis bolån.

Idag finns lagstadgade så kallade bolånetak, som innebär att ett bolån inte får motsvara mer än 85 procent av marknadsvärdet på den bostad som lånet ska bekosta. Det betyder att långivaren har god täckning för lånets värde i säkerheten, vilket medför stor trygghet för dem. När det gäller privatlån som helt saknar säkerhet, är långivaren helt utlämnad till låntagarens ekonomi och betalningsmoral för att få igen sitt riskerade kapital. Det är idag mycket sällsynt att privatlån beviljas på mer än 500 000 kronor.

En annan effekt av denna ökade risk på grund av bristen på säkerhet för privatlån, är att de i regel kommer att vara betydligt dyrare än lån med säkerhet. Enkelt uttryckt vill långivaren få bättre betalt desto högre risker denne utsätter sitt kapital för. För att vara villig att erbjuda lån utan säkerhet snarare än lån med säkerhet, kommer det således att krävas ett ökat vinstincitament. Det generella utslaget av denna logik är att räntor och fasta avgifter för privatlån ofta kan vara mångdubbelt högre än motsvarande kostnader för bolån. Ju mindre och kortvarigare ett lån är, desto dyrare blir det i regel – vilket sms- och mikrolån är tydliga exempel på.

 

Små kortfristiga lån är i regel dyrast

Utöver den ökade risk som bristen av en säkerhet ger upphov till, finns det ytterligare en grundläggande anledning till varför så många privatlån är så mycket dyrare än lån med säkerhet. En stor del av dagens privatlån är vad som till vardags och i marknadsföring ofta kallas sms-, snabb-, eller mikrolån. Dessa lån utmärks av att de omfattar mycket små belopp och har mycket korta löptider. De är sällan högre än 10 000 kronor och kan ibland vara så låga som 500 kronor. I regel återbetalas de inom ett par, tre månader eller till och med kortare löptider.

Just de låga beloppen och korta löptiderna gör det omöjligt att generera ränteintäkter med mindre än att räntesatsen sätts mycket högt. Eftersom räntesatser på 50 eller 150 procent inte gör sig särskilt väl som marknadsföring, väljer många givare av dessa smålån att hämta in sina intäkter på andra sätt. Medan själva räntan sätts på en normal nivå eller helt enkelt slopas, tillämpas istället ett antal fasta avgifter. Vanligen utgörs dessa av uppläggningsavgiften och aviavgifterna.

Uppläggningsavgiften är tänkt att ersätta långivaren för det administrativa arbete som handläggningen av lånet medför. I regel betalas den bara om låneansökan beviljas och erläggs då i samband med första återbetalningstillfället. Aviavgiften motiveras som en ersättning för kostnaden som orsakas av att långivaren skickar ut en avi eller faktura för återbetalningarna. I det fall inga fysiska papper skickas, kan avgiften likväl debiteras men kallas då ofta återbetalningsavgift eller administrationsavgift. Dessa fasta avgifter kan komma att utgöra en hög procentandel av ett mindre lånebelopp – ibland till och med mer än själva lånebeloppet. Som spekulant på ett sms- eller mikrolån bör du därför ha ögonen med dig om inte bara titta på räntesatsen.

 

En mycket användbar låneform

Idag används privatlån för allt från ren konsumtion av exempelvis kläder, resor och mat till mer investeringsbetonade utgifter som husrenoveringar eller rent av köp av mindre fritidsfastigheter. Tack vare att låneformen har begränsade belopp och därmed kan tas utan säkerhet, tillgängliggörs den för en stor del av allmänheten. Långt ifrån alla svenskar äger fastigheter som kan utgöra en säkerhet, vilket skapar en stor efterfrågan på just privatlån. Som konsument bör du vara försiktig med att förföras av marknadsföringen av sms- och snabblån. Även om dessa är enkla att ta, omfattar låga belopp och korta löptider är de likväl ett seriöst ekonomiskt åtagande. Att inte klara eller bry sig om återbetalningen av dem kan orsaka svåra privatekonomiska konsekvenser som vara under flera år. Se därför till att alltid tänka igenom beslutet att ta ett lång noga. Gör upp en budget för återbetalningen av lånet och se till att följa den ordentligt!

Läs mer om lagar på Finansinspektionen
Läs mer: Kan man ta snabblån utan inkomst?

Sista artiklar