Uppdaterad: 23.04.2018
svekreditt-kreditt-opplysning

Vad är en kreditupplysning?

I den här artikeln ska vi reda ut vad en kreditupplysning egentligen är och hur du som konsument bör betrakta den.

Det genomförs kreditupplysningar som aldrig förr i Sverige. Anledningen är i korthet att svenskar lånar pengar som aldrig förr. Konsumentkrediter av olika slag förekommer i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta får allt fler konsumenter att dra öronen åt sig när det gäller kreditupplysningar och dess följder. Begrepp som UC och kreditbetyg blir allt vanligare förekommande och många undrar egentligen vad alla dessa termer betyder och hur mycket man behöver bry sig om dem.

 

Varför finns kreditupplysningar?

Långivare genomför kreditupplysningar (även kallade kreditprövningar) av två skäl. Dels vill de få en uppfattning om hur stor risk de tar genom att bevilja en ansökan, dels finns det lagkrav på att de måste utreda låntagarens betalningsförmåga.

Att låna ut sitt kapital till någon är alltid att i någon utsträckning riskera det. Det finns en ständig risk för att pengarna aldrig återbetalas, eller återbetalas under betydligt längre tid än vad som först avtalades. Det går naturligtvis aldrig att egentligen veta på förhand i vilka fall detta kommer att ske. Dock finns det vissa riskmarkörer som låter långivaren inse huruvida risken är större eller mindre än genomsnittet. Många av dessa riskmarkörer redogörs i kreditupplysningar och handlar om låntagarens ekonomiska omständigheter.

Lagstiftningen som kräver att kommersiella kreditgivare genomför kreditprövningar av konsumenter syftar till att skydda svaga konsumenter från skrupelfria kreditorer. I det fall en konsument inte klarar att återbetala sin kredit eller sitt lån, är det ju i förlängningen inte bara kreditorn som förlorar sitt kapital. Även den enskilde drabbas hårt av situationen, med exempelvis betalningsanmärkningar, utmätningar av egendom och personlig konkurs.

Dessutom kan långivare i ett längre perspektiv öka sina förtjänster när låntagare får problem med att återbetala sina lån. Försenade återbetalningar ger långivaren rätt att ta ut påminnelseavgifter. Senare kan även inkassoåtgärder bli aktuella, vilket ger rätt att debitera inkassoavgifter. En del långivare säljer fordran till inkassoföretag och säkrar därmed sitt utlånade kapital, även om låntagaren har svårt att betala. Andra långivare äger egna inkassoverksamheter och kan därmed själva håva in inkassoavgiften. Dessutom löper dröjsmålsränta på obetalda skulder, vilken tillfaller långivaren. I det fall långivaren har ekonomiska möjligheter att vänta längre än avtalat på återbetalningen, kan det alltså bli en vinstaffär att låntagaren får ekonomiska svårigheter.

För att se till att långivare inte cyniskt beviljar lån till ekonomiskt svaga konsumenter kräver lagstiftningen att kommersiella långivare försäkrar sig om att låntagaren har praktiska möjligheter att återbetala det aktuella lånet. För att utreda detta måste något slags kreditprövning genomföras.

 

Vilken information ingår i kreditupplysningar?

När en långivare beställer en kreditupplysning om dig som presumtiv låntagare är de intresserade av all den information som kan hjälpa dem att bedöma din betalningsförmåga. Betalningsförmåga är ett begrepp som i korthet kan definieras som skillnaden mellan dina inkomster och utgifter, eller din disponibla inkomst.

Det finns en allmän uppfattning att ju högre inkomst man har, desto enklare är det att få lån. Detta är dock en sanning med modifikation. Om du å ena sidan har en hög inkomst, men å andra sidan redan har mycket stora skulder, befinner du dig inte nödvändigtvis i ett bättre ekonomiskt läge än någon som har en lägre inkomst men inga skulder alls. Det långivaren intresserar sig för är alltså skillnaden mellan dina inkomster och utgifter, snarare än inkomsten i sig.

De grundläggande parametrarna för denna bedömning är din deklarerade inkomst (vanligen din lön), existerande skulder och till viss del familjeförhållanden. Den sistnämnda faktorn har betydelse som en schablonmässig uppskattning av dina utgifter. Om du har barn bedöms du av naturliga skäl ha en mindre andel av din inkomst fri att spendera på ett lån. På många låneansökningar frågas specifikt om du försörjer några barn eller någon annan vuxen.

Två andra viktiga informationer i kreditupplysningar rör betalningsanmärkningar och registrerade tidigare kreditupplysningar. Betalningsanmärkningar är de flesta bekanta med. De uppstår om du missköter dina ekonomiska åtaganden till den grad att Kronofogden blir inkopplad och avger ett utslag. Många långivare vägrar att bevilja lån till personer som har betalningsanmärkningar. Det beror på att dessa anmärkningar ses som tecken på så kallad dålig betalningsmoral. De utgör med andra ord en tydlig riskmarkör.

Registrerade kreditupplysningar kan ligga dig i fatet i vissa fall. Om många kreditupplysningar har genomförts om dig, kan långivare få uppfattningen att du tar krediter ofta och lättvindigt vilket kan anses göra dig mer riskabel som låntagare. Dessutom kan det vara ett tecken på att du har blivit beviljad lån som inte syns i kreditupplysningen. Det är frivilligt för långivare och kreditorer att rapportera beviljade lån till kreditupplysningsföretagen.

svekredit-hvilken-information

Vem genomför kreditupplysningar?

Eftersom kreditupplysningar behandlar ganska känslig privat information är dessa verksamheter underställda en särskild tillståndsprövning. Det finns ett begränsat antal kreditupplysningsföretag som har tillstånd att samla in och dela med sig av den aktuella informationen. Det bör dock nämnas att de inte får ge ut informationen hur som helst. Det får endast ske om den som efterfrågar den har ett försvarbart syfte för att ta del av de känsliga uppgifterna. Att pröva en låneansökan är ett typiskt exempel på ett sådant accepterat syfte.

För ett antal decennier sedan fanns bara ett kreditupplysningsföretag i Sverige – UC. UC står för Upplysningscentralen och startades som ett branschsamarbete mellan våra svenska storbanker. Kreditupplysningar blev sedermera en mer avreglerad marknad och UC får idag finna sig i viss konkurrens. Hos Datainspektionen som ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av kreditupplysningsföretagen finns en fullständig lista på vilka företag som idag innehar tillstånd för kreditupplysningsverksamheter.

 

Vilken påverkan har kreditupplysningar på låneansökan?

Vad kreditupplysningen visar om dig har naturligtvis en avgörande effekt för huruvida du får din ansökan beviljad. Dock gör olika kreditgivare olika bedömningar av en och samma ekonomiska omständigheter. Exempelvis beviljar vissa långivare lån till personer som har betalningsanmärkningar, medan andra aldrig gör det. Det enda rigida kravet på hur en låneansökan bedöms är att låntagaren ska ha en realistisk möjlighet att återbetala lånet enligt avtalet. Om det villkoret väl är uppfyllt är det upp till varje enskild långivare att avgöra vilka risker de vill ta. Generellt kan sägas att ju större betalningsförmåga och ju bättre betalningshistorik du har, desto enklare kommer det att vara för dig att beviljas lån.

Sista artiklar